dostala se mi do rukou �tl� kn�?ka, kter� se jist? bude l�bit nejen vod�k?m, ale v?em, kte?� um� ocenit slovn� h?�?ky a mistrn� zach�zen� s ?e?tinou. Po tom, co si lze v podtitulc�ch televizn�ch zpr�v p?e?�st perli?ky typu ?Lyberec“ (psal profesion�l) nebo v internetov�ch diskus�ch nap?. p?�sp?vek kritizuj�c� nadbyte?nost ?intelegtu�l?“ (psal ten, kdo k nim m� daleko), je kniha s n�zvem ?Pov�dky podle p�smenek pro po?�?n� plavce“ dou?kem pramenit� vody v pou?ti.

V ?em je toto d�lko autora Karla Macase v�jime?n�? Spolu s tipy na vod�ck� v�lety, precizn? popsan� itiner�?e sjezd? nejv�ce obl�ben�ch ?esk�ch ?ek a ?ady dal?�ch praktick�ch informac� o nich obsahuje p?edev?�m p?tadvacet vod�ck�ch pov�dek, ale nikoliv ledajak�ch. Ka?d� z nich je toti? slo?ena pouze ze slov za?�naj�c�ch na stejn� p�smeno jako tok, kter�mu je v?nov�na. Autor t�mto zp?sobem probere postupn? t�m?? celou abecedu (z pochopiteln�ch d?vod? vynech�v� X a Y, ale tak� A, E, I ?i G, na n?? ?�dnou ?eku, ?�?ku nebo potok nena?el). ?ten�? si tak po?te o Berounce (333 slov na B), Lu?nici (400 slov na L), S�zav? (500 slov na S) nebo Vltav? (666 slov na V).
Pov�dky p?itom nejsou pouh�m nahromad?n�m odpov�daj�c�ch sl?vek, ale maj� hlavu a patu.

N�vdavkem autor p?ipojuje i n?kolik stejn? pojat�ch vod�ck�ch varov�n�. T?eba to p?ed alkoholem p?esm�ru vypad� n�sledovn?: ?Alkoholu akor�t! Alkohol aktivuje ambice, anarchii, amok. Alkoholici absurdn? akceleruj�, agresivn? artikuluj�. Alkoholu a?a? atakuje akceschopnost a atmosf�ru. Abstinenti apeluj�: alkoholu akor�t!“

A je?t? mal� ochutn�vka z toho, co v z�v?ru sv� kn�?ky napsal Karel Macas o sv�ch aktivit�ch a s�m o sob? ve stati P?edstaven� pisatele pov�dek:?Po?�?n� plavci pravd?podobn? post?ehli p?i posledn�ch plavb�ch pod�l pob?e?� prodej provod�cky pojat�ch pohlednic. Pohlednice pro pot??en� perokresbou pomaloval pades�tilet� pisatel pr�v? p?e?ten�ch p?�b?h? podle p�smenek. Posl�ze pisatel, pov?st� po?�?n� plavec, p?�stavn� povale?, podvodn� pot�p??, pojal pot?ebu p?ibl�?it p�dluj�c�m par?�k?m pohodu p?i p?ekon�v�n� p?ek�?ek po proudu prost?ednictv�m pra?t?n�ch p?�b?h?. Podstatn� procento prezentovan�ch p?�hod pisatel p?�mo pro?il. P?�znivce p?e?ten� publikace pot??� po p?e?ten� pov�dek p?edev?�m port�l www.povidkynapismenka.cz p?ipraven� pro pokra?ovatele psan�. P?isp?vatel�, pokud po?lou pov�dku poskl�danou podle p�smenek, pravd?podobn? pook?ej� p?i p?e?ten� pov�dky publikovan� port�lem. Proto, povzbuzeni p�smenkov�m po?inem pisatele p?�b?h? pro po?�?n� plavce povznesen? pi?te, proto?e p?em�?len�m podle p�smenek pat?i?n? procvi?�te palici, prot?�b�te pamatov�ka.

Pisatel p?�b?h? p?�le?itostn? po?�d� pro podobn? posti?en� par?�ky pra?t?n� podniky, p?i?em? p?i p�r pokusech potvrdili Pelh?imov?t� posuzovatel� pt�kovin pr�voplatn� prvenstv�…“Par�da, pravda?

Ji?� Hru?ka ��������

?erven 2013


? ��?�m ?ije Praha 6

? ��V�tvarn�k MICHAL SINGER:
����Kompromisu ub�v�
? ��
Nemocni?n� l�k�rna –d?le?it�
���
sou?�st ka?d� nemocnice 1.?�st
? ��Historick� osobnosti
v n�zvech ulic
���
(Anton�na ?erm�ka)
? ��O vod? v Praze 6 (Dejvick� potok)

? ��Program divadel Semafor a S+H
? ��Spokojen� u?itel znamen� i spokojen�
����?�k (rozhovor s Martinem Mol?�kem)
? ��P�?e o vlasy
? ��Z�kladn� ?kola nese jm�no slavn�ho
���
starosty Chicaga ANTON�NA ?ERM�KA
? ��
A? se nad Hv?zdou setm�
����Muzejn� noc na Praze 6
? ��B�je?n� l�to s golfem