Rozhovor s místostarostkou Evou Smutnou
JE TŘEBA NACHÁZET CESTU PŘIJATELNOU PRO VŠECHNY I. část

Ing. arch. Eva Smutná, FEng., je místostarostkou Prahy 6, odpovídá za oblast strategického rozvoje a památkové péče a výstavnictví. Působila v Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy (později ÚRM, dnes IPR Praha). Profesní zkušenosti s městským urbanismem má i ze zahraničí, několik let žila v Německu. Náš osobní rozhovor byl velmi dlouhý, a přesto jsme se v něm ani zdaleka nedotkli všech aspektů strategického rozvoje Prahy 6 a projektů s ním souvisejících. Kdo by chtěl získat detailnější informace o významných dopravních stavbách či o velkých rozvojových územích na Šestce, může strávit celé hodiny např. na internetových stránkách www.praha6.cz/strategicka-uzemi-stavby, nebo na  www.praha6.cz/uzemni_planovani. Následující text je proto výběrem z možných témat, s komentářem vzniklým ve volné debatě.

S jakými tramvajovými tratěmi je výhledově počítáno?
Tramvaje jsou velmi efektivním a ekologickým hromadným dopravním prostředkem a do Prahy  jednoznačně patří. Jejich rozvoj by měl dle mého názoru navázat a zkušenosti z jiných evropských měst
a měly by mít přirozené pokračování do příměstských oblastí jako např. německý S bahn. Prozatím je známa snaha vedení hlavního mesta o prodloužení tratě na sídliště Dědina a pak dále přes Dlouhou Míli až na letiště, další trať by měla vést do Suchdola a také na Strahov. Na poslední dvě tratě již běží projednávání změn územního plánu.
Vím, že obyvatelé sídliště Dědina protestovali, že jim trať zabere místa k parkování. To je vyřešené?
Parkovací dům, který má tato místa nahradit, je již vysoutěžený. Díky novele stavebního zákona by mohlo i pokročit a zrychlit stavební řízení. Podél Vlastiny ulice, kde je dnes nevzhledné parkoviště,
prověřujeme umístění jakýchsi polozapuštěných parkovacích bloků v terénu, které by formou ozelenění rozšířily obytný parter a zároveň sídliště zvukově odclonily. K tomu by se mohly přidat i nové prostory pro veřejnou vybavenost, které tam schází. 
Na Strahov by byla vedena tramvaj z Břevnova?
Ano. Měla by nahradit autobusy, které dnes jezdí ze Strahova na Vítězné náměstí a přispět tak nejen k jeho zklidnění, ale i k větší ochraně obyvatel zejména na třídě Milady Horákové, Patočkově či Svatovítské, ale i území Malovanky před vznikem imisí z motorové dopravy. Rovněž tramvaj do Suchdola by nahradila autobusy, které podstatně zatěžují jak Vítězné náměstí, tak území kolem třídy Jugoslávských partyzánů a Podbabská. 
Kde by tramvaje na Strahově končily?
Předpokládá se, že by to bylo někde v prostoru dnešní autobusové smyčky. Teprve se bude zpracovávat urbanistická studie, která bude podkladem pro změnu územního plánu pro velké rozvojové území
Strahova, a ta by to místo měla přesně definovat, stejně jako řešit toto území koncepčně jako celek. Dnes je to trochu jako horký brambor. Město neví, co se strahovským stadionem, víceméně jej nechce
a uzavřelo na jeho využití přes 200 nájemních smluv, bohužel, objekt postupně chátrá. Já si ale myslím, že by ho mělo chtít, že je tato stavba nejen světovým unikátem z éry funkcionalismu, ale také velmi strategické území. Rošického stadion v předešlých týdnech nabídla fotbalová federace městu k odprodeji, to ho ale také nechce. Praha 6 žádá magistrát, aby tato území opět odkoupila, dokud nebude celé území Strahova stabilizované a nebude jasné jeho využití. Město by mělo rozvojová území mít vždy pod kontrolou a ve svých rukách a až po jejich stabilizaci by mohlo dojít k prodeji jednotlivých částí s přesně danými funkcemi. V zahraničí v podobných případech většího nevyřešeného území město všechny pozemky skoupí, vyprojektuje a opět rozprodá s přesnými specifi kacemi…
…celý rozhovor na str. 6

Duben 2018
•   Čím žije Praha 6

•   Je důležité nacházet cestu přijatelnou

    pro všechny – rozhovor 

    s Evou Smutnou (II. část)

•   Převozníkův prám – Světový den vody 2018

•   Program divadel Semafor a S+H

•   Historické osobnosti v názvech ulic

    Prahy 6 – Hiršlova

•   Knihy v pohybu – Nejkrásnější české knihy

    roku 2017

•   Sedí a pozoruje beruško – V galerii začala

 výstava ROK PSA

•   Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín