Investment-Handelsunternehmen Online-Handelsplattform Günstiger Aktienhandel E-Trading

Rozhovor s místostarostkou Evou Smutnou
JE TŘEBA NACHÁZET CESTU PŘIJATELNOU PRO VŠECHNY I. část

Ing. arch. Eva Smutná, FEng., je místostarostkou Prahy 6, odpovídá za oblast strategického rozvoje a památkové péče a výstavnictví. Působila v Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy (později ÚRM, dnes IPR Praha). Profesní zkušenosti s městským urbanismem má i ze zahraničí, několik let žila v Německu. Náš osobní rozhovor byl velmi dlouhý, a přesto jsme se v něm ani zdaleka nedotkli všech aspektů strategického rozvoje Prahy 6 a projektů s ním souvisejících. Kdo by chtěl získat detailnější informace o významných dopravních stavbách či o velkých rozvojových územích na Šestce, může strávit celé hodiny např. na internetových stránkách www.praha6.cz/strategicka-uzemi-stavby, nebo na  www.praha6.cz/uzemni_planovani. Následující text je proto výběrem z možných témat, s komentářem vzniklým ve volné debatě.

V současné době je kvůli akci sqqatterů mediálně známá Šatovka. Jak je možné, že tento objekt je tak dlouho prázdný a nevyužívaný?
Už bývalé vedení Prahy 6 mělo zájem se Šatovkou, která je hl. m. Prahou svěřena do majetku městské části, pracovat. Byly diskutovány projekty v několika variantách a zároveň byla podána žádost na změnu územního plánu. Za normálních okolností se změna územního plánu projednává zhruba dva roky. A změna u Šatovky je projednávána už sedm let! Tak dlouhá doba projednávání přináší městské části obrovské problémy i fi nanční ztráty. Po nějakou dobu bylo možné ponechat stavbu ještě funkční, ale pak už bylo třeba objekt vyklidit a být připraveni rychle zareagovat na schválenou změnu a s ní spojené využití území. Do objektu tak městská část již nemohla vkládat další prostředky, protože by to byla zbytečně vynaložená investice. Jenže schválení územní změny na hlavním městě stále neprobíhalo. To je špatně, a je třeba říci, že je to vina gesčně odpovědných politiků magistrátu. Podle posledních informací by mělo konečně dojít k projednání na březnovém jednání zastupitelstva hl. m. Prahy. 
A záměr je jaký?
Pozemky nám jsou hlavním městem svěřeny pro sociálně-zdravotní účel. Tedy např. bydlení pro seniory, jež by zahrnovalo i další služby, které by vycházely z nejnovějších poznatků a nabídky seriózních
poskytovatelů a dodavatelů v této oblasti.
Jaké další významné projekty čekají Prahu 6 v nejbližší době?
Významný sociální projekt připravujeme v trojdomí v Šolínově ulici. Připravujeme celkovou rekonstrukci polikliniky Pod Marjánkou. To jsou dvě největší investice. Dále zde máme projekty dvou mateřských škol
ve Vokovicích. Ta menší z nich je ve fázi realizace, u té větší již proběhla architektonická soutěž a vítězný návrh jistě bude mít v dohledné době projektovou dokumentaci a platné stavební povolení. Tato
Rada městské části převzala po té minulé i projekt výstavby mateřské školy při základní škole v Bílé, ale rozšíření původního projektu a výrazné navýšení rozpočtu se setkalo s nesouhlasem vlastníků okolních
nemovitostí a jedné občanské iniciativy. Ta poukazuje na nepřijatelnost projektu jak z hlediska jeho umístění v území, tak na jeho nevhodnost z hlediska pedagogického, i z důvodů nepřijatelnosti návrhu
z hlediska dětské psychologie a psychiatrie. Z vývoje této věci lze usoudit, že tento projekt současná Rada nedokončí.
…celý rozhovor na str. 6

Březen 2018
•   Čím žije Praha 6

•   Je důležité nacházet cestu přijatelnou

    pro všechny – rozhovor 

    s Evou Smutnou (I. část)

•   Duši stromů osvobozuje jaro

•   Program divadel Semafor a S+H

•   Historické osobnosti v názvech ulic

    Prahy 6 – Lindeleyova

•   Jedno malé pivo Aki Kaurismäkiho

•   Bílá stopa na zelené louce
•   Umění a čas pohledem knih
•   24. břevnovský masopust