Aktienhandelsseiten beste Online-Investition aktienhandel informationen Investment-Websites

když na přelomu 50. a 60. let minulého století vyšlo tehdejší vydání Haškova Švejka, byla to oproti vydáním minulým mimořádně tlustá kniha. Bylo to tím, že Haškovo notoricky známé dílo bylo nově opatřeno mohutným doplňujícím aparátem – číslovanými vysvětlivkami, z nichž se čtenář měl dozvědět, co který daný termín znamená a co tím Hašek vlastně zamýšlel říct. Vysvětlivky byly nejen zhola zbytečné, ale často naprosto stupidní. Ostatně přesně tak ohodnotil „přínos“ takových vysvětlivek ve Švejkovi (ale i v řadě jiných knih) Jan Werich v jednom svém známém dialogu s Miroslavem Horníčkem (vyšel i na gramofonových deskách). Dodal tehdy, že je zarážející, když vysvětlivky jsou rozsáhlejší než vlastní dílo, které mají vysvětlovat. „Líbí se mi ten optimismus nakladatelů, že co čtenář, to blbec,“ shrnul Werich.
Vzpomněl jsem si na tuto charakteristiku nedávno, po přečtení informace o zprávě organizace Gherush92, jež má status zvláštního poradního orgánu Ekonomické a sociální rady OSN. Její členové zcela vážně doporučili vybavit kritickým komentářem a vysvětlivkami jedno ze základních děl světové literatury – Dantovu Božskou komedii. Je prý urážlivá a diskriminační, a to jak obsahem, tak jazykově. Zejména mladí lidé bez životních zkušeností nemohou správně pochopit dílo, v němž se podle předsedkyně Gherush92 Valentiny Sereniové urážejí homosexuálové, zesměšňují Židé a haní muslimové. „Mladí lidé jsou studiem Božské komedie bez potřebných filtrů a vysvětlení nuceni oceňovat dílo, jež očerňuje židovský národ, a přejímají jeho antisemitský obsah,“ říká předsedkyně. „Muslimský prorok je ve 28. zpěvu rozseknut napůl, jeho tělo je přirovnáno k rozbitému sudu vína, což je pro muslimy, kteří nesmějí pít alkohol také urážející. Ve zpěvech 15 a 16 jsou naopak trestáni homosexuálové, kteří musí v pekle bez zastávky běhat pod ohnivým deštěm.“ Obsah díla je tak údajně rasistický, antisemitský, antiislámský a nenávistný, Božská komedie by proto měla být vyškrtnuta ze školních osnov a pro dospělé čtenáře opatřena vysvětlujícím poznámkami.
Jenom stručné připomenutí: Božská komedie se skládá ze tří částí nazvaných Peklo, Očistec a Ráj a líčí pouť záhrobní říší, která symbolizuje lidský život od prvotního hříchu, přes spasení až k probuzení k věčnému životu. Je alegorickým zobrazením lidstva a vesmíru, je plná symbolismu, filozofických a historických narážek. Dante Alighieri (1265–1321), básník a učenec, shrnul v tomto díle veškeré vědění středověkého křesťanského světa těsně před rozkvětem renesance.
Zda by příslušné poznámky a vysvětlivky tvořily samostatný blok na konci knihy paní Sereniová nespecifikovala. Já navrhuji, aby byla pověřena včleněním svých připomínek na patřičná místa přímo do Dantova textu. Aby do něj organicky zapadly, musely by ovšem být vytvořeny stejným způsobem jako originál, tedy formou tercín psaných v pětistopých jambických verších, kdy schéma rýmu je aba, bcb, cdc, ded …, tj. rýmují se vždy dva verše obkročně, a každý verš  má jedenáct slabik. Věřím, že ani poradní expertka OSN (i když nejen osvědčila svoji inteligenci, ale našla i odvahu se svými závěry veřejně vystoupit) by to tak napsat nedokázala. Takže nehrozí, že původní znění jednoho z největších eposů lidské historie by bylo ohroženo.
Je tu ovšem jisté riziko, že příště by si organizace Gherush92 vybrala ke kritickému zhodnocení a opoznámkování jiná díla světového kulturního dědictví, která nemají tak extrémně složitou formu. Napsat a včlenit do nich své vysvětlující doplňky ladící s originálem by tak bylo snazší. Možná by se jednalo z úhlu pohledu těchto expertů ještě o poznání nekorektnější díla, než to Dantovo. Například Bibli, Korán nebo Talmud, kdo ví?

Jiří Hruška         

Duben 2012


  • Čím žije Praha 6


  • BAVÍ MNE NOVÉ VÝZVY, říká designér a výtvarník MAXIM VELČOVSKÝ

  • NOVINKOU U NÁS JE VÝUKA STUDENTŮ, říká profesor MUDr. JAN BARTONÍČEK, DrSc. (2.část)

  • Historické osobnosti v názvech ulic (Nobelova)

  • Zajímavosti ze života živočichů


  • Program divadel Semafor a S+H

  • Generální oprava hlavní dráhy letiště v Ruzyni

  • Velikonoce v Písecké bráně

  • Klub fresh senior